Home - Família - Protecció solar

Protecció solar

Mercè Camps. Farmacèutica
Facebook Twitter linkedin google+

3. Les radiacions solars

El sol emet una successió de partícules energètiques: els fotons. El fotó, en la seva vibració i desplaçament, crea una ona. La longitud d’ona és la distància que separa dos màxims i la seva unitat és el nanòmetre = 1/1.000.000.000 m.

La llum solar es descompon en diverses longituds d’ona, de les quals tres arriben al planeta Terra.

L’energia d’aquestes radiacions és inversament proporcional a la seva longitud d’ona. És a dir: com més curta és aquesta longitud més energia té.

TIPUS DE RADIACIONS

Ultraviolada (efecte biològic): segons la seva longitud d’ona, podem distingir tres grans zones de radiacions ultraviolades:

  • UVC: entre 200 i 280 nm. No arriben a la superfície de la Terra. Són molt perilloses per a l’home i les absorbeix la capa d’ozó de l’atmosfera.
  • UVB: entre 280 i 320 nm. Són molt energètiques i responsables de l’eritema. Penetren a nivell epidèrmic i provoquen el bronzejat de la pell.
  • UVA: entre 320 i 400 nm. Entre el 30 i el 50% d’aquests raigs arriben a nivells profunds de la dermis i són més perjudicials que els UVB perquè tenen menor energia. Són els responsables de l’envelliment de la pell i del melanoma.

Visible (efecte lluminós): penetren fins a l’hipoderma.

Infraroja (efecte calorífic): penetren fins a l’hipoderma i segurament també provoquen vasodilatació.

Si hem dit que com més curta és l’ona més intensa és l’energia, els raigs UVC són els més energètics, però els deté la capa d’ozó, situada a uns 30 km de distància de la Terra. Si bé és cert que els UVC no arriben a la superfície terrestre, tots sabem que la capa d’ozó està seriosament amenaçada per les emissions de CFC i que la tendència general observada és d’una disminució del 0,5% anual. Una raó més per anar amb molt de compte amb el sol. 
Espai neutre

jocs i retallables

 

Ui, com piquen les abelles!!

Jugar